Organizacje
logo stow  Stowarzyszanie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”otrzymało wpis do rejestru stowarzyszeń  Krajowego rejestru Sądowego w dniu 05.06.2001 roku. Organizacją Pożytku Publicznego jest od dnia 12.11.2008 roku.  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego osobowego i fizycznego rozwoju ludzi niepełnosprawnych oraz ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom. Stowarzyszenie to rozwija i propaguje szereg inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, mających na celu przygotowanie ich do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

 Stowarzyszenie to czynnie wspiera organizacyjnie i rzeczowo osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne, które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych i w podeszłym wieku.  Prowadzi działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zarówno pozostających bez pracy jak i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Ponadto przyczynia się do rozwoju edukacji, oświaty i wychowania w rodzinach osób niepełnosprawnych oraz prowadzenia placówek oświatowych dla osób niepełnosprawnych. Działa na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” inicjuje  i występuje z wnioskami dotyczącymi zaspokojenia potrzeb wszystkich osób niepełnosprawnych psychicznie, fizycznie w zakresie opieki, leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa, udziału w kulturze i rekreacji, w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej. Aktywnie współpracuje z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami kościelnymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi placówkami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych. Stowarzyszenie współdziała z Międzynarodową Ligą Stowarzyszeń na rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo i Fizycznie oraz może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji zbliżonych profilem do zainteresowań Stowarzyszenia.
 Wśród osiągnięć Stowarzyszenia należy wymienić przede wszystkim uruchomienie w roku 2004 Warsztatów Terapii Zajęciowej, jak również to, iż w roku 2008 z inicjatywy Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” uruchomiono Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej z siedzibą w Szarwarku. Ośrodek ten umożliwia dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 
 Żródło: http://www.pcprdt.pl

przyjazny-swiat-logo  Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat”, jest organizacją dobrowolną, samorządną, pozarządową, niedochodową i samopomocową. 

 Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat” za priorytetowe uznaje dbanie o dobro rodziny, i kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec jej najsłabszych członków. Otacza opieką i wsparciem osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzież z rodzin najbliższych, dysfunkcyjnych i dotkniętych kryzysem, osoby przewlekle chore, osoby z zaburzeniami psychicznymi. W ramach swoich działań Stowarzyszenie promuje i rozwija pozytywne działania prowadzone przez różne podmioty na rzecz rodziny. Nawiązuje współpracę ze środowiskami samorządowymi i administracją publiczną wszystkich szczebli, przedsiębiorcami, osobami fizycznymi i prawnymi.
W sposób ciągły wymienia doświadczenia z partnerami zajmującymi się podobnymi działaniami na terenie Polski oraz partnerami zagranicznymi. Stowarzyszenie swoje cele realizuje w szczególności w obszarach: kultura, kultura fizyczna, oświata, edukacja, nauka, dobroczynność, pomoc społeczna, działalność charytatywno-opiekuńcza, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, prawa człowieka, rozwój regionalny i lokalny, bezpieczeństwo publiczne.
W swojej działalności Stowarzyszenie może poszczycić się organizowaniem grup samopomocowych oraz grup wsparcia, prowadzeniem działalności szkoleniowej i edukacyjnej dla swoich podopiecznych organizowaniem imprez sportowo – rekreacyjnych, pozyskiwaniem środków na działalność statutową Stowarzyszenia oraz organizowaniem zbiórek publicznych na cele statutowe Stowarzyszenia.
 Wśród osiągnięć Stowarzyszenia należy wymienić przejęcie pieczy nad uruchomionym w roku 2007 Niepublicznym Ośrodkiem Rewalidacyjno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Kupieninie.

Żródło: 

 Związek Dąbrowiaków w Dąbrowie Tarnowskiej

Organizacja społeczna, której działalność oparta jest na społecznym zaangażowaniu jej członków. Podejmujemy działania, które umożliwiają społeczną łączność z mieszkańcami miasta i władzami samorządowymi. Promujemy miasto, ludzi i historię regionalną. Inicjuje wiele prac potrzebnych miastu, do których realizacji włączamy się indywidualnie i zbiorowo. Prowadzone działania:
Organizuje kwesty pieniężnych na rzecz odnowy pomników na cmentarzu parafialnym. Opiekujemy się mogiłami Cmentarza Wojennego - zajmuje się opracowaniem i rozpowszechnianiem historii cmentarzy, twórców kultury. Występuje z wnioskami do burmistrza, w różnych tematach mających istotną wartość dla miasta i jego mieszkańców.
Stowarzyszenie organizuje spotkanie rocznicowe i historyczne ważne dla naszej społeczności. Posiada w rynku 2 gabloty, w których zamieszcza interesujące wiadomości i zdjęcia - obrazy. Wydało około 30000 folderów promując historię i ludzi regionu i wiele wiele innych.

Stowarzyszenie "Wiedzieć Więcej"

Stowarzyszenie "Wiedzieć Więcej" powołane z inicjatywy młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej na przełomie zimy i wiosny 2011 roku. 
    Celem Stowarzyszenia jest:
a) Działalność z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania,,
b) Upowszechnianie i rozwój uczestniczącego typu kultury politycznej,
c) Upowszechnianie wiedzy obywatelskiej,
d) Promocja i wspomaganie inicjatyw wspomagających rozwój demokracji,
 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Akcje informacyjne i edukacyjne,
b) Organizację spotkań, dyskusji, wykładów i prelekcji z osobami zaangażowanymi w życie polityczne, gospodarcze i społeczne kraju i powiatu,
c) Działalność klubu dyskusyjnego,
d) Współpracę z Młodzieżową Radą Gminy działająca w gminie Dąbrowa Tarnowska i Młodzieżową Radą Powiatu Dąbrowskiego,
e) Współpracę z innymi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,

http://www.stowarzyszenieww.za.pl