Środowisko naturalne

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE w listopadzie 2012r opracował dokument INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA POWIAT DĄBROWSKI w 2011 roku

Z raportu tego wynika że

  •  W ocenie jakości powietrza według stref w 2011 roku strefa małopolska, do której należy powiat dąbrowski, została zakwalifikowana do klasy C, ze względu na ponadnormatywne stężenia benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Zakwalifikowanie do klasy C wymaga podejmowania szczególnych działań (planów i programów naprawczych).
  •  Roczny sumaryczny ładunek jednostkowy badanych substancji zdeponowanych z atmosfery przez opad mokry na obszar powiatu dąbrowskiego w 2011 roku wyniósł 52kg/ha i był niższy od wartości z ubiegłego roku o 23%.

stezenie pyłów

Rozkład stężenia pyłu PM-10 - stężenia średnie roczne

Z przeprowadzonych pomiarów długookresowego poziomu hałasu drogowego wynika, że w punkcie pomiarowym w Dąbrowie Tarnowskiej wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dla pory dnia i nocy. Przekroczenie dla pory dnia wyniosło 18,8 dBA a dla nocy 16,2 dBA i było większe od wartości z 2010 roku.
> Pomiary pól elektromagnetycznych. przeprowadzone w 2011r. w Bolesławiu wykazały, że średnie wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego były znacznie niższe od krajowych wartości dopuszczalnych.
> W 2011 roku stan chemiczny wód powiatu badano w 6 punktach pomiarowo-kontrolnych. W punktach zlokalizowanych na rzekach: Dunajec – Ujście Jezuickie, Breń – Słupiec, Żabnica – Grądy i Nieczajka – Sutków elementy chemiczne wykazały stan dobry. W punktach zlokalizowanych na rzekach Wisła – Opatowiec i Breń – Łężce elementy chemiczne wykazały stan poniżej stanu dobrego, ze względu na przekroczenia stężeń maksymalnych benzo(b)fluorantenu i benzo(k)fluorantenu lub benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu.

>Ocena zgodności z wymaganiami dla obszarów chronionych wrażliwych na eurofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzacymi ze źródeł komunalnych wykazała występowanie zjawiska eutrofizacji w czterech spośród monitorowanych jednolitych części wód powierzchniowych tj.: Breń – Żabnica do Żabnicy, Żabnica do Żymanki, Nieczajka oraz Breń – Żabnica od Żymanki do ujścia.
> Ocena obszarów chronionych będących jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do ochrony siedlisk lub gatunków wykazała, że monitorowana jcw tj.: Wisła od Raby do Dunajca nie spełniała wymagań.
> Badania osadów rzecznych w 2011 na terenie powiatu dąbrowskiego wykazały zanieczyszczenie metalami ciężkimi Brnia w Słupcu oraz Żabnicy w Woli Mędrzechowskiej. Zawartości szkodliwych pierwiastków śladowych przekraczały wartości progowe PEL w stężeniach ołowiu w Żabnicy oraz rtęci w Brniu, i były kilkakrotnie wyższe w porównaniu z poprzednim okresem badawczym. W osadach rzecznych Brnia i Żabnicy występowały trwałe zanieczyszczenia organiczne WWA, pestycydy z grupy HCH i DDT. W ocenie biogeochemicznej osady Brnia i Żabnicy ocenione zostały jako „często szkodliwie oddziaływujące na organizmy żywe”.
Informacja o stanie środowiska
38
> Do końca 2011 roku na terenie powiatu zinwentaryzowano 4019,805 Mg wyrobów i odpadów zawierających azbest. Do unieszkodliwienia pozostało 99,6% ze zinwentaryzowanej ilości odpadów azbestowych.