O powiecie

Powiat dąbrowski.-powstał na mocy ustawy, która wprowadziła od 1 stycznia 1999 r. trójstopniowy podział administracyjny na województwa, powiaty i gminy,

mapa woj

 

Powiat dąbrowski położony jest w północno-wschodniej części województwa małopolskiego i zajmuje powierzchnię 530 km2Od zachodu i południa graniczy z powiatem tarnowskim, od północy z kazimierskim, buskim i staszowskim (przez Wisłę), a od wschodu z mieleckim. Linia meandrującej Wisły (od ujścia Dunajca do ujścia Brnia) stanowi północną granicę powiatu (48,1 km). Zaś na odcinku od Bieniaszowic do Ujścia Jezuickiego (2 km) naturalną granicę wyznacza Dunajec. Wschodnia granica powiatu to jednocześnie granica województwa małopolskiego z podkarpackim. Południowa natomiast nie posiada cech naturalnych. Obszar powiatu nosi również głęboko zakorzenioną w świadomości mieszkańców nazwę„Powiśle Dąbrowskie”.

Pod względem fizycznogeograficznym (wg J. Kondrackiego) powiat dąbrowski znajduje się w obrębie dwóch jednostek fizjograficznych (mezoregionów), tj. Niziny Nadwiślańskiej (512.41) i Płaskowyżu Tarnowskiego (512.43). Jednostki te wchodzą w skład makroregionu Kotlina Sandomierska (512.4-5). Południe powiatu (leżące w obrębie północnej części  Płaskowyżu Tarnowskiego) to tereny o lekko pofałdowanych, pagórkowatych wierzchowinach o wysokości dochodzącej do ok. 240 m n.p.m. (wieś Lipiny) z płytkimi dolinami rzek i potoków, licznymi zagajnikami i pasmami pól uprawnych. Północna część powiatu, leżąca w środkowej części Niziny Nadwiślańskiej, stanowi rozległe równiny. Obszar powiatu wyraźnie pochyla się ku północy (spadek terenu ok. 3%), opadając aż do wysokości 170 m n.p.m. w okolicy Słupca w gminie Szczucin. 
Powiśle dąbrowskie jest słabo zalesione: lasy zajmują zaledwie 11% powierzchni. Północno – zachodnia część powiatu jest obszarem praktycznie pozbawionym lasów. Większe kompleksy leśne występują jedynie wokół wsi Smęgorzów (14 km2), Mędrzechów (11,6 km2). Istniejące zbiorowiska leśne to głównie bory sosnowe świeże oraz lasy mieszane.
Powiat jest bardzo ubogi w surowce naturalne. Występują tu tylko częściowo wyeksploatowane złoża żwiru i piasku

mapa