Ludność

Ludność i osadnictwo w powiecie dąbrowskim.

Powiśle dąbrowskie zamieszkuje 59 499 osób, co stanowi 1,8% ludności województwa małopolskiego. W miastach (Dąbrowa Tarnowska i Szczucin) zamieszkuje 19,3 % ludności powiatu, natomiast w ośrodkach wiejskich 80,7 %. Pod względem liczby ludności powiat dąbrowski zajmuje 20 miejsce w województwie małopolskim. W skład powiatu wchodzi 78 miejscowosci, w tym 76 wsi i dwa miasta: Dabrowa Tarnowska i Szczucin.
Najliczniejsze sa wsie niewielkie, liczace poniżej 500 mieszkanców – jest ich 37. Wsi srednich, liczacych od 500 do 1000 mieszkanców, jest 31. Dużych wsi (powyżej 1000 mieszkanców) jest 8, w tym jedna –Radgoszcz, liczy powy'ej 3 tys. mieszkanców.

W skali województwa powiat dąbrowski zaliczany jest do obszarów słabiej zaludnionych (średnia gęstość zaludnienia w powiecie 112 osób/km2, przy średniej w województwie małopolskim na poziomie 220 osób/km2). Najbardziej zaludniona jest gmina Dąbrowa Tarnowska (181 osób/km2), zaś najmniej gmina Gręboszów (72 osób/km2).

gestosc zaludnienia

Widoczna jest również dysproporcja pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn zamieszkujących omawiany obszar. Utrzymuje się ona na stałym poziomie około 400 osób od kilku lat. Mniejsza liczba mężczyzn wynika prawdopodobnie z tego, że to właśnie oni częściej emigrują w poszukiwaniu pracy. 

  kobiety