Położenie geograficzne

Warunki hydrologiczne

Omawiany obszar w całości należy do dorzecza górnej Wisły. Największymi ciekami przepływającymi przez ten teren są rzeki Breń i Żabnica. Breń bierze swój początek na pokrytym piaskami i glinami plejstoceńskimi Płaskowyżu Tarnowskim, na wysokości 240 m n.p.m. Jego długość wynosi 51,9 km (z czego 44,9 km płynie na terenie województwa małopolskiego). Dolina rzeki jest wąska i niezbyt wyraźna. Na wysokości Podborza Breń wpływa do doliny Wisły, zmieniając kierunek biegu na równoleżnikowy. Średni spadek Brnia to 1,54‰, a deniwelacje w zlewni wynoszą od 10 do 40 m.

rzeki            zabnica zima

Żabnica jest lewobrzeżnym dopływem Brnia, o całkowitej długości 30,0 km. Powierzchnia zlewni Żabnicy wynosi 143,2 km2. W górnym biegu Żabnica wykorzystuje aluwialną dolinę Dunajca. Liczne rowy i cieki powierzchniowe stwarzają możliwość wymiany wód między tymi rzekami. Pozostałymi większymi ciekami na terenie powiatu są: Nieczajka, Upust, Dęba, Żymanka, Wielopólka, Smęgorzówka, Szarwarczanka.

We wschodniej części powiśla dąbrowskiego znajduje się sztuczny zbiornik retencyjny Narożniki (pow. ok. 21 ha), który oprócz funkcji retencyjnej pełni też funkcję rekreacyjną. Został on utworzony poprzez spiętrzenie wód potoku Dęba.

 narozniki mpowodź dt

Ukształtowanie terenu, lokalne warunki klimatyczne i hydrologiczne sprawiają że obszar powiśla jest zagrożony występowaniem powodzi i podtopień. W ostatnich latach na terenie powiatu kilka razy wystąpiła powódź, szczególnie dotkliwa w północnej jego części, obejmującej gminy Gręboszów, Bolesław, Mędrzechów, Szczucin i Olesno. W 2010 r. przerwanie wału na Brniu w okolicach jego ujścia do Wisły spowodowało zalanie znacznych obszarów w północno-wschodniej części powiatu. Największe zagrożenie stwarzają rzeki Wisła i Dunajec, a w skali lokalnej także mniejsze takie jak Breń, Żabnica, Upust powodujące podtopienia. Wynika to ze słabego stanu technicznego obwałowań lub ich braku. Powodzie są najczęściej spowodowane nagłymi roztopami, przepływem wielkiej wody w wyniku ulewnych deszczów w górach oraz nadmiernymi i długotrwałymi opadami w zlewniach rzek i kanałów na terenie powiatu. Ogółem powodzią zagrożone jest 80% powierzchni powiatu dąbrowskiego. 

zalana szkola

>>>>Galeria Rzeki Powiśla <<<<

 

Fotogaleria