Położenie geograficzne

Warunki hydrologiczne

Omawiany obszar w całości należy do dorzecza górnej Wisły. Największymi ciekami przepływającymi przez ten teren są rzeki Breń i Żabnica. Breń bierze swój początek na pokrytym piaskami i glinami plejstoceńskimi Płaskowyżu Tarnowskim, na wysokości 240 m n.p.m. Jego długość wynosi 51,9 km (z czego 44,9 km płynie na terenie województwa małopolskiego). Dolina rzeki jest wąska i niezbyt wyraźna. Na wysokości Podborza Breń wpływa do doliny Wisły, zmieniając kierunek biegu na równoleżnikowy. Średni spadek Brnia to 1,54‰, a deniwelacje w zlewni wynoszą od 10 do 40 m.

rzeki            zabnica zima

Żabnica jest lewobrzeżnym dopływem Brnia, o całkowitej długości 30,0 km. Powierzchnia zlewni Żabnicy wynosi 143,2 km2. W górnym biegu Żabnica wykorzystuje aluwialną dolinę Dunajca. Liczne rowy i cieki powierzchniowe stwarzają możliwość wymiany wód między tymi rzekami. Pozostałymi większymi ciekami na terenie powiatu są: Nieczajka, Upust, Dęba, Żymanka, Wielopólka, Smęgorzówka, Szarwarczanka.

We wschodniej części powiśla dąbrowskiego znajduje się sztuczny zbiornik retencyjny Narożniki (pow. ok. 21 ha), który oprócz funkcji retencyjnej pełni też funkcję rekreacyjną. Został on utworzony poprzez spiętrzenie wód potoku Dęba.

 narozniki mpowodź dt

Ukształtowanie terenu, lokalne warunki klimatyczne i hydrologiczne sprawiają że obszar powiśla jest zagrożony występowaniem powodzi i podtopień. W ostatnich latach na terenie powiatu kilka razy wystąpiła powódź, szczególnie dotkliwa w północnej jego części, obejmującej gminy Gręboszów, Bolesław, Mędrzechów, Szczucin i Olesno. W 2010 r. przerwanie wału na Brniu w okolicach jego ujścia do Wisły spowodowało zalanie znacznych obszarów w północno-wschodniej części powiatu. Największe zagrożenie stwarzają rzeki Wisła i Dunajec, a w skali lokalnej także mniejsze takie jak Breń, Żabnica, Upust powodujące podtopienia. Wynika to ze słabego stanu technicznego obwałowań lub ich braku. Powodzie są najczęściej spowodowane nagłymi roztopami, przepływem wielkiej wody w wyniku ulewnych deszczów w górach oraz nadmiernymi i długotrwałymi opadami w zlewniach rzek i kanałów na terenie powiatu. Ogółem powodzią zagrożone jest 80% powierzchni powiatu dąbrowskiego. 

zalana szkola

>>>>Galeria Rzeki Powiśla <<<<

 

Charakterystyka geograficzna Powiśla Dąbrowskiego

Określenie Powiśle Dąbrowskie nierozerwalnie związane jest z Powiatem dąbrowskim. Powiat położony jest na obszarze Niziny Nadwiślańskiej oraz Płaskowyżu Tarnowskiego. Powiślem Dąbrowskim, zgodnie z tradycją, przyjęto określać tą część Niziny Nadwiślańskiej, która znalazła się w granicach Powiatu dąbrowskiego.

 Zgodnie z podziałem na regiony fizycznogeograficzne opracowanym przez J. Kondrackiego (podział w układzie dziesiętnym) Powiśle Dąbrowskie położone jest w obrębie :

Megaregioniu: Karpaty, Podkarpacie i Nizina Panońska

Prowincji: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem

Podprowincji: Północne Podkarpacie

Makroregionu: Kotlina Sandomierska

Mezoregionu: Nizina Nadwiślańska

Granice Powiśla wyznaczają w terenie:

  • na zachodzie ujściowy odcinek Dunajca (miejscowości: Bieniaszowice, Okręg, Ujście Jezuickie, Biskupice),
  • na północy dolina Wisły (miejscowości: Karsy Borusowa, Hubenice, Kozłów, Samocice, Kanna, Pawłów, Strojców, Tonia, Kupienin, Odmęt, Laskówka Delastowska, Lubasz, Szczucin, Łęka Szczucińska, Łęka Żabiecka, Maniów),
  • na wschodzie granica przebiega w pobliżu dolnego biegu i ujścia rzeki Breń (miejscowości: Słupiec, Załuże)
  • na południu granicę należy przeprowadzić pomiędzy Niziną Nadwiślańską a Płaskowyżem Tarnowskim (w okolicy następujących miejscowości: Radgoszcz, Nieczajna Dolna, Gruszów Wielki, Gruszów Mały, Dąbrowa Tarnowska, Oleśnica),

 Pod względem geomorfologicznym obszar ten położony jest na terenie Zapadliska Przedkarpackiego. Na terenie Powiśla występują starorzecza, terasy rzeczne oraz piaszczyste wydmy.

 Region jest zasobny w wodę. Oprócz Wisły i ujściowego odcinka Dunajca występują tutaj Breń (płynący równolegle do Wisły) oraz jego dopływy: Upust, Nieczajna, Żabnica.

 Na terenie Powiśla panuje ciepły klimat (zaliczany do najcieplejszych w naszym kraju). Średnie temperatury stycznia to ok - 2°C, -3°C; lipca ok 18°C, średnia roczna temperatura wynosi ok. 8,5°C. Okres wegetacyjny należy do najdłuższych w Polsce i trwa tutaj 220 dni. Na obszarze występują słabe wiatry z kierunku zachodniego i północno – zachodniego. Opady odnotowywane na terenie Powiśla wahają się pomiędzy 650 a 700 mm w ciągu roku. Maksimum opadowe przypada na miesiące letnie.

 W dolinie Wisły i Dunajca występują urodzajne mady, zaś w południowej części Powiśla występują gleby bielicowe - piaszczyste lub gliniaste.

mapa

Fotogaleria